תקנון ותנאי השימוש באתר gear.co.il

ברוכים הבאים לאתר gear.co.il

 

 

ברוכים הבאים לאתר http://www.gear.co.il להלן: "האתר"

 

כללי

 

1. השימוש באתר יעשה על ידי כל גולש, בין שהוא משתמש רשום ובין אם לאו, בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר ותנאי תקנון זה. (להלן: "התנאים"). מדיניות השמירה על הפרטיות והכללים לשימוש במחירון הרכב הנם חלקים בלתי נפרדים מהתנאים.
2. בתנאים אלה, המונח "בעלי האתר" כולל את מנהליו, מפעיליו, עובדיו ושלוחיהם.
3. אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמתך לכלל האמור בהם. כמו כן תנאים אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך ובין בעלי האתר ו/או מי מטעמם, בכל עניין הנוגע לאתר.
4. בכפוף לאמור בתנאים, תוכל לעשות שימוש ביישומי ובתכני האתר, (להלן "השירותים").
5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
6. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת את הסכמתך המלאה לאמור בתנאים. אם אינך מסכים לתנאים או כל חלק מהם, אינך רשאי לגלוש באתר ולעשות כל שימוש בו ו/או בכל חלק ממנו ו/או בשירותים.
7. בעלי האתר שומרים לעצמם הזכות לעדכן את התנאים מעת לעת לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש או בהסכמת המשתמש והתנאים המעודכנים יוצגו בעמוד זה ויחייבו מרגע פרסומם באתר. לפיכך הגולש מתחייב לחזור ולקרוא תנאים אלה לפני כל שימוש באתר.

 

הפסקת פעילות

 

8. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם המוחלט, להפסיק בכל עת את פעילות האתר ו/או את מתן שירותי האתר או חלקם וכן לשנות את מבנה האתר, תוכנו, מראהו, היקפו, לרבות על ידי הסרה ו/או הוספה של קישורים. בכל מקרה, בעלי האתר לא יהיו חייבים להודיע על הפסקת פעילות האתר ו/או על הפסקת איזה מהשירותים באתר.

 

עדיפות התקנון

 

9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, המופיע באתר עצמו ו/או בכל מדיה פרסומית או אחרת, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.
10. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרים, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות וזאת גם אם וכאשר יחליט להפסיק את רישומו באתר.
11. בעלי האתר רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, להגביל או לשלול את הגישה לאתר כולו או למידע מתוכו ו/או לשירותים שבאתר ו/או לחלקם, מבלי שיהיו חייבים במתן התראה מראש, לכל גולש, ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך.
12. מובהר כי על פי חוק, הגולש אינו חייב למסור פרטים אישים לבעלי האתר, אך בהעדר פרטים אלו בעלי האתר רשאים שלא לאפשר הרשמת הגולש לאתר ולמנוע ממנו את הגישה לאתר ואת השימוש בשירותיו או בחלקם, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט.
13. למען הסר ספק, המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ מקצועי. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי ו/או הבעת דעות אישיות בלבד, ואינו בגדר חוות דעת מקצועית. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע באתר.

 

רישום לאתר ופרטי משתמש

 

14. באתר ניתנים שירותים הטעונים הרשמה. המשתמש יוכל ליהנות משירותי האתר הטעונים הרשמה רק לאחר שישלים את תהליך ההרשמה וימסור את כל הפרטים המתבקשים במהלכו:
15. בתהליך הרישום, אין להשתמש בפרטים כוזבים, בלתי נכונים, בלתי מדויקים או בלתי מלאים. המשתמש לא יבחר בשם משתמש הכולל ביטוי העלול לעלוב בזולת או לפגוע ברגשותיו, בסימני מסחר או שירות רשומים, או מוכרים היטב, או בשמו, או בכינויו הידוע ברבים של אדם אחר, או של גוף שאינו שייך לגולש.
16. בעלי האתר רשאים, אך אינם חייבים, לשמור במאגר מידע את הפרטים שיימסרו על ידי גולש בתהליך הרישום ומידע נוסף שיצטבר אודותיו.

 

קניין רוחני

 

17. זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדיים בזכויות היוצרים, בשמות ובסימני המסחר של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, ביישומים ובתוכנות, בקבצים גרפיים ואחרים, בקודי מחשב, בטקסטים ו/או בכל תוכן אחר הכלול בו, (להלן "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו, אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק ממנו, אלא לאחר קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעלי האתר.
18. סמלים (לרבות לוגואים) של יצרני הרכב או של כל צד שלישי אחר ותמונות הרכבים בקטלוג מוגנים אף הם בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר והינם רכושם הבלעדי של בעליהם. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את הסמלים ו/או כל חלק מהם, אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בהם ו/או בכל חלק מהם, אלא לאחר קבלת רשות מראש ובכתב מאת בעליהם.
19. בכל טענה בדבר פגיעה בזכויות יוצרים, בעלי האתר מתחייבים לבדוק את הטענות תוך 48 שעות מפנייתך ואם ימצאו לנכון, להסיר התוכן דנן, וזאת מבלי שהדבר יהווה הודאה בנכונות הטענות ו/או ויתור מסוג כלשהו מצדם.

 

הגבלת אחריות בעלי האתר

 

20. בעלי האתר לא יהיו אחראים, בכל מקרה ועל פי כל תורה ו/או שיטה משפטית (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר שלא במשפט וכדומה), כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק לחומרה ו/או למידע המאוחסן במחשבי המשתמש ו/או של כל צד שלישי, ו/או בכל התקן איכסון שלהם, ו/או לכל נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא, בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והמשתמש, בעצם עשיית כל שימוש באתר ו/או בשירותים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר וכי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר הוא עושה בשירותי האתר.
21. מלוא האחריות בכל הנוגע לשימוש בתכני האתר, לרבות שימוש באתרי צדדים שלישיים ובאתרים המקושרים ממנו חלה על המשתמש. בכל מקרה, המשתמש פוטר בזאת את בעלי האתר מאחריות כלשהי.
22. השירותים באתר בכללותם, וכל אחד בפני עצמו, אינם ואף אינם מתיימרים, להוות המלצה ו/או חוות דעת. בטרם כל שימוש במידע הניתן בכל שירות באתר, באחריות המשתמש בלבד לבצע בדיקה ואימות נתונים והוא בלבד ישא באחריות בלעדית לאופן שבו הוא עושה או יעשה שימוש בשירותים אותם מספק האתר ולכל הנובע מכך.
23. בעלי האתר אינם מתחייבים שהאתר ו/או השירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל בעלי האתר, מי מספקיהם ו/או מי מטעמם.
24. בעלי האתר נוקטים וינקטו באמצעים סבירים ומקובלים להגנת המשתמשים באתר, אולם הם אינם אחראיים כי בכל זמן נתון השימוש באתר יהיה מוגן וחופשי מהימצאותם של נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוסים טרויאניים, תולעים (Worms)ואנדלים(Vandals) יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
25. אספקת השירותים ע"י בעלי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
26. בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים ו/או לאיכותם ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של התוכן ואינם מתחייבים לתקן כל פגם או ליקוי באתר.
27. בעלי האתר אינם אחראים לתמונות הרכבים ו/או המוצרים הנלווים המוצגות באתר, הן עשויות להיות מוטמעות(embedded) מתוך אתרי צדדים שלישיים והנן להמחשה בלבד. מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין הרכבים הנמכרים בישראל, ויש לבדוק היטב את הרכבים הנמצאים בתצוגה אצל היבואנים.
28. בעלי האתר אינם אחראים לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. בעלי האתר אינם עורכים ו/או מפקחים על התכנים הפרסומיים המועלים לאתר. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להוריד מהאתר פרסומת על פי שיקול דעתם הבלעדי.
29. בעלי האתר אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים באתר על ידי מפרסמים, בין במישרין ובין בעקיפין ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Link) מתוך האתר ו/או מתוך פרסומות המוצגות בו ואינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל. כמו כן, אין לראות בקישורים אל האתר וממנו לקישורים נוספים, משום מתן חסות, אחריות, או תמיכה מצד בעלי האתר לאתרי צדדים שלישיים.
30. הצבת קישור באתר על ידי בעלי האתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של בעלי האתר לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו המלאה והבלעדית.
31. כל שימוש והסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מהשירותים נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו המלאה והבלעדית. במידה והמשתמשים יתקשרו עם צדדים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים לבין הגורמים השלישיים ובעלי האתר לא יהיו צד להתקשרות. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים בשום דרך ולא ישאו באחריות כלשהי, בגין נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה.
32. התכנים ו/או השירותים ניתנים לשימוש כפי שהם, (AS IS). לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והשירותים המוצעים בו לרבות יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתה לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו ו/או לדרישותיו.
33. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי בעלי האתר בגין טיב המידע, השירותים המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמם.
34. בעלי האתר אינם אחראים בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש באתר ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות האתר, אף אם הפעילו פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע להם על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.
35. היה ובעלי האתר ניסו מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי עליהם.
36. בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמם אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה באתר ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לבעלי האתר ו/או מי מטעמם על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

 

ניתוק, הפסקה ושינויים

 

37. בעלי האתר רשאים להסיר כל תוכן מהאתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך למשתמשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים באתר באופן מלא או חלקי וזאת בין היתר בנסיבות שבהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לאתר ו/או לשירותים ו/או לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את החוק ו/או את התנאים.
38. כמו כן רשאים בעלי האתר לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על בעלי האתר אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
39. בעלי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

פרסומות

 

40. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובכל מתכונת שימצאו לנכון: לשלב באתר פרסומות מסחריות ו/או שאינן מסחריות ומסרים שאינם מסחריים, להחליט בדבר מיקומם של הפרסומות והמסרים בתוך האתר ושירותיו ולהחליט בדבר אופיים ותוכנם של הפרסומות והמסרים.
41. הפרסומות באתר הן על אחריות המפרסמים בלבד. מובהר כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות לפרסומות שמתפרסמות באתר, במיוחד היות והן מועלות על ידי צדדים שלישיים. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של ההתכנים המופיעים באתר בכללותו ובמודעות ובקישורים של צדדים שלישיים בפרט הינה על המשתמש ועליו בלבד.
42. אם ימצאו בפרסומות שבאתר, מידע או תוכן שגוי, לא מדויק, משובש, מוטעה ביסודו וכ"ו, מכל סיבה שהיא, הגולש מסכים בזאת כי בעלי האתר אינם אחראיים לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסם בו.

 

הצהרות והתחייבויות הגולשים

 

43. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי בעלי האתר כדלקמן:
43.1 כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, בדבר הרשמתו לאתר, קיבל את הסכמתם לכך, וכי הן הגולש והן הוריו או אפוטרופסיו החוקיים הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל;
43.2 לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים אסורים על פי כל דין ו/או פוגעים בזכויות הזולת, ובכלל זה מבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות ו/או קטעי וידאו המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, מעליב, פורנוגרפי או מיני, או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
43.3 לא להטריד בכל דרך גולשים אחרים.
43.4 כי במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג, הרי שהוא מייפה בזאת את כוחם של בעלי האתר להסיר מעצמם כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים בעלי האתר לתבוע ממפר הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו להם;
43.5 לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
43.6 לא לחדור לחומר מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיפי מחשב ("וירוסים"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוסים טרויאניים, תולעים (Worms)ואנדלים(Vandals) יישומים מזיקים(Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995 והוראות כל דין;
43.7 לא להשתמש באתר למטרה מסחרית ו/או מטרה בלתי חוקית, באופן בלתי חוקי או בניגוד לתנאים ו/או בניגוד לחוק ולא להשתמש באתר באופן שיכול לפגוע ו/או לשבש את פעולתן של מערכות המחשב ו/או המחשבים הקשורים בהפעלת ו/או זמינות האתר.
43.8 לא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט בדרך של צפיה רגילה באתר, כמשתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטמטיות ובכלל זה מנועי חיפוש מסוג bots, spiders ו – scrapers.
43.9 לשמור בסוד ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיו האישיות אם וככל שיימסרו לו כאלה על ידי בעלי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו אם יימסרו לו על ידי בעלי האתר.
43.10 לבדוק את המידע המוצג באתר במקורות מידע נוספים לבדיקה / אימות / השוואה וכו' בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי לרבות פגיעה כלכלית, בהסתמך על המידע או התכנים באתר. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על המשתמש ו/או על הצד השלישי בלבד, אך לא על בעלי האתר.
43.11 לא לאסוף נתונים על משתמשים אחרים ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לבעלי האתר נזקים.
43.12 לפצות ו/או לשפות את בעלי האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או לצדדים שלישיים וכו', כולל, אך לא רק, בגין כל חיוב ו/או תביעה ו/או נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה - 1965, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999, פקודת הנזיקין, התשכ"ח - 1968 ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, בתכניו ו/או בשירותים בו.

44. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר.
45. בעלי האתר, רשאים, לפי שיקול דעתם המוחלט, להפעיל אמצעים טכנולוגיים שיחסמו את גישתו של משתמש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל, ובעלי האתר יהיו רשאים לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. משתמש שנחסם על ידי בעלי האתר ו/או נמנעה כניסתו, לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר אלא בכפוף לאישור מפורש של בעלי האתר.
46. המשתמש יפצה וישפה את בעלי האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לבעלי האתר ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לשימוש שעשה הגולש באתר, וזאת לפי דרישתם הראשונה של בעלי האתר והמשתמש מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר עם הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

 

מדיניות הגנת הפרטיות

 

47. בעלי האתר ינקטו בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש. יחד עם זאת הם אינם יכולם להבטיח אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות. לפיכך, בעלי האתר לא ישאו בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש, הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת בעלי האתר.
48. המשתמש מסכים בזאת כי פרטיו שיימסרו על ידו בעת מילוי טפסים וכדומה, יועברו לגופים מסחריים רלוונטיים, לצורך יצירת קשר עמו לקבלת השירות המבוקש על ידו, לרבות נסיעת מבחן ברכב, הצעה לביטוח, הצעה למימון וכדומה. מוצהר ומוסכם כי מילוי הטופס ושליחתו מהווים בקשה של המשתמש להעביר את הפרטים שמסר בטופס לצדדים שלישיים לשם מתן הצעות לפי דרישות המשתמש ואינם כרוכים בתשלום ואינם מחייבים את המשתמש לרכוש שירות או מוצר מגופים אלה.
49. כמו כן, המשתמש מסכים בזאת כי פרטיו שיימסרו על ידו בעת מילוי טפסים וכדומה יישמרו במאגר המידע של האתר וישמשו מעת לעת לצורך משלוח הודעות המכילות, בין היתר, דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות אלקטרוניות או הודעות מסר קצר, המכילים הודעות ו/או חדשות ו/או כתבות ו/או הצעות רלוונטיות ו/או מידע שווקי פרסומי - בין אם מידע שיתפרסם על ידי בעלי האתר ובין אם מידע שיתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת המשתמש רשאי להודיע בכתב לבעלי האתר, בהמשך לכל הודעה שקיבל מהאתר, על סירובו להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא יעשה כן, ימשיך לקבל דברי פרסומת. בעלי האתר יחדלו ממשלוח ההודעות האלקטרוניות האמורות, תוך שני ימי עסקים מקבלת הבקשה הכתובה של המשתמש דרך ממשק "צור קשר" של האתר או דרך קישור שיסופק בשולי כל הודעה אלקטרונית. עם זאת, בעלי האתר לא ימסרו לכל צד שלישי את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש כאמור, ללא קבלת אישור בכתב ממנו.
50. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שבעלי האתר יהיו רשאים לבצע בקרה ממוחשבת על השימוש שהמשתמש עושה בשירותים באמצעות קבצי COOKIES (להלן - "עוגיות") ו/או אמצעים דומים. בעלי האתר רשאים להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך זיהוי הגולש כמשתמש רשום, בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.
51. גם חברות הפרסום המעלות פרסומות לאתר עושות שימוש ב "עוגיות" הנוצרים במחשב המשתמש ואינם קשורים בכל צורה שהיא לאתר. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב של המשתמש, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיוצגו למשתמש לתחומי העניין הספציפיים שלו בהתאם למידע שכבר נאסף.
52. לכל משתמש, הזכות והיכולת למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של העוגיות במחשבו באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן.
53. בעלי האתר מקפידים לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והם ישמרו על פרטיות הגולשים ולא יגלו למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה באתר, בהתאם להוראות צו של רשות מוסכמת ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין בעלי האתר ו/או במקרה של הפרת התנאים ע"י הגולש ו/או במקרה שבעלי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש, שלהם או של כל אחד אחר לרבות הגולש ו/או במקרה של מיזוג פעילותם של בעלי האתר עם צד שלישי כלשהו או של שינוי הבעלות באתר.
54. בעלי האתר משקיעים משאבים ונוקטים אמצעים סבירים למניעת חדירה פוגענית לאתר ו/או למאגרים שבמסגרתם ישמר מידע אודות גולשי האתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
55. המשתמש מאשר כי ידוע לו שפעילותו באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים כגון מנועי חיפוש באינטרנט, להסתמך על אופי פעילותו כאמור, על מנת להציג בפניו פרסומות מותאמות במסגרת גלישתו אף מחוץ לאתר וזאת כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת ובהעדר כל זיקה לפעילות בעלי האתר. פעילות צדדים שלישיים כאמור, כפופה למדיניות הפרטיות המונהגת על ידם בלבד ונעשית באחריותם המלאה והבלעדית מבלי שלבעלי האתר תהא אחריות כלשהיא בגינה.

 

תנאי שימוש במחירון הרכב

 

56. מחירון הרכב באתר (להלן: "המחירון") נערך על בסיס נתונים שונים המשוקללים לכדי מחירים המוצגים באתר והינם בבחינת הערכה בלבד. היות ואין בעלי האתר אחראים לנתונים השונים אותם הם משקללים, הם אינם אחראים לדיוק ו/או נכונות נתוני המחירון באתר.

57. בעלי האתר רשאים לשנות כל פרט במחירון ללא כל הודעה מוקדמת.

58. המחירים המופיעים במחירון מתייחסים לגרסאות שונות של רכבים באופן כללי ואינם מתייחסים לרכב ספציפי. באחריות המשתמש לבצע כל בדיקה נדרשת בכדי לעמוד על טיבו של כל רכב ספציפי שבכוונתו לרכוש. בעלי האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לכל שימוש ו/או הסתמכות על נתוני המחירון וכל פעולה כזו הינה באחריות המשתמש בלבד.

59. מחיר הרכב המופיע במחירון הינו מחיר הבסיס של גרסת הרכב בהתאם למפרט הרכב כפי שנקבע ע"י היצרן ו/או היבואן ואין בעלי האתר אחראים לדיוקם. באחריות המשתמש בלבד לבדוק קיומה של כל תוספת ברכב, לשקלל ולתמחר אותה.

60. מחיר הרכב המופיע במחירון מתייחס, בין היתר, לרכב במצב תקין, מתוחזק, נקי מתאונות הגורמות לירידת ערך ומבעלות פרטית אשר נסע מספר ממוצע של קילומטרים (נסועה שנתית ממוצעת לשנת 2011 הינה 16,800 ק"מ - עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה). באחריות המשתמש בלבד לבדוק כל אחד מהקריטריונים הנ"ל ואחרים, לשקלל ולתמחר כל חריגה מהאמור.

61. בעלי האתר אינם אחראים, במישרין ו/או בעקיפין לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כלשהו עקב השימוש במחירון הרכב לרבות כל נזק כלכלי, גופני, רפואי, רגשי ו/או אחר. בעת השימוש במחירון הינך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין שימוש בו.

 

התיישנות

 

62. כל תביעה ו/או דרישה נגד בעלי האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הווצרות העילה הנטענת, והצדדים מסכימים שתנאי זה מהווה הסכם לתקופת התיישנות, כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת נוכח אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

 

הדין החל וסמכות שיפוט

 

63. דיני מדינת ישראל יחולו על התנאים ועל כל הנובע מהם או הכרוך בהם, התנאים יפורשו על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליהם תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

 

פניות גולשים

 

64. האתר מקפיד על קיום הוראות החוק והוא מכבד את זכויותיהם של אחרים ובכלל זה זכותם לפרטיות ולשם טוב. כל הסבור כי פורסם באתר תוכן מעליב ו/או הפוגע בו מטעם כלשהו וכן בכל פנייה בנוגע לאתר ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו, לרבות מידע שלדעת הגולש אינו נכון או אינו מדוייק, יוכל לפנות למנהלי האתר, על ידי לחיצה על הלחצן "צור קשר" ומנהלי האתר יפעלו לפי שיקול דעתם, לבדיקת התוכן האמור ובמידה וימצאו לנכון, יפעלו לתיקונו או למחיקתו.

 


בברכת גלישה נעימה,

 

הנהלת האתר.